Realizacja każdej budowy wymaga sporo pracy oraz dobrej organizacji. Podjęcie decyzji o budowie wiąże się również bezpośrednio z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji, spełnieniem wielu warunków i norm. Wszystkie te kwestie określone są ze szczegółami w Prawie budowlanym. 

Celowość i charakter badań geotechnicznych

badania geotechnicznePrzed rozpoczęciem budowy konieczne jest określenie kategorii geotechnicznej budynku. Od tego będzie zależało przygotowanie kolejnych dokumentów. Do pierwszej kategorii geotechnicznej należą przede wszystkim nieduże obiekty jednopoziomowe i dwupoziomowe, są to obiekty mieszkalne i gospodarcze. Do drugiej kategorii zalicza się budynki, gdzie potrzebna jest analiza ilościowa i jakościowa fundamentów lub konstrukcji utrzymujących wodę. Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje często utrudnione warunki gruntowe, budynki wysokościowe w zabudowie miejskiej a także obiekty ingerujące w środowisko naturalne. Badania geotechniczne do opinii wymagają przeprowadzenia potrzebnych wierceń oraz stosownie do potrzeb – wykonania prób wody i gruntu. W niektórych przypadkach konieczne jest też sondowanie, np. kiedy mamy do czynienia z piaskami i żwirami. Standardowo, wykonywane są co najmniej trzy wiercenia, na głębokość 4 do 5 m poniżej fundamentu – określany jest w ten sposób stan i rodzaj gruntu. Jeżeli natomiast badania były już sporządzane wcześniej na danym terenie, konieczne jest wykonanie jednego wiercenia kontrolnego, dla ustalenia aktualnej sytuacji gruntowo – wodnej w dokumentacji.

Dokumentacja i wszelkie badania dotyczące budowy przeprowadzane są przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje geologiczne. Są to osoby fachowo przygotowane do tych zadań, wyposażone w bazę merytoryczną i praktyczną w zakresie prawa budowlanego.

Kategorie: Budownictwo